Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang … Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; 6Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Hebreo 10 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 37Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. 20Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; Instead, let us encourage one another all the more, since you see that the Day of the Lord is coming nearer. — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. 13Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. Mga Hebreo 10. 1 20 The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? Rather, it is God’s instructions to Israel in regards to staying doctrinally pure and being spiritually ready for the Messiah (the Lord Jesus) to come back and establish His earthly kingdom! Hebrews 10:25 . Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na iniaalay taun-taon. To Get the Full List of Definitions: 9 Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. Hebrews 10:23, ESV: "Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful." By: On: December 1, 2020; ... Hebrews 10:32-12:3 • The Meaning of “Faith” Hebrews 13 • The Blessings of This Life. Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggaw | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible App Ngayon. Nguni't isang katawan ang sa akin ay inihanda mo; Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. • You’re already logged in with your Bible Gateway account. Hebrews 10 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) One Sacrifice of Christ Is Sufficient. Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. Sa mga handog na susunugin at mga haing patungkol sa mga kasalanan ay hindi ka nalugod. Mga Hebreo { m-p } book of the Bible. 5 27 11At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . 30Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. • Search results for 'Hebrews 10:25-29' using the 'New American Standard Version'. 2 Kung napatawad na nga ang mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng ganoong mga handog, wala na sana silang dapat alalahanin, at hindi na sila kailangang mag-alay … Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 14 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: how to take apart samsung blu ray player bd j5700. 39 At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. 18 Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. Sapagka't sa madaling panahon, Siyang pumaparito ay darating, at hindi magluluwat. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Hebrews 10:25 is one of the most mistreated verses in the book of Hebrews—maybe in all the Bible. 3 At katotohanang ang bawa't saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo at naghahandog na madalas ng gayon ding mga hain, na hindi makaalis kailan pa man ng mga kasalanan: Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; Buhat noon ay naghihintay hanggang sa ang kaniyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kaniyang mga paa. 25Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. 23 Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. They escape from Ancient Egypt is recounted in Torah in book called Exodus in English, or Shemot שמות in Hebrew. It is the superiority of our Lord Jesus, then, that remains the theme of this eloquently written letter. Hebrews 10:25. 5Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan, ay sinasabi, Hain at handog ay hindi mo ibig. Type: noun, proper; Copy to clipboard; Details / edit; enwiki-01-2017-defs. What does the Hebrews 10:26 mean concerning 'willful sin?'. Sapagka't ating nakikilala yaong nagsabi, Akin ang paghihiganti, ako ang gaganti. Hebrews tells us that Christ Jesus is better than anything mere religion has to offer. 39Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. [⇑ See verse text ⇑] The book of Hebrews was originally written to Jewish Christians who were experiencing persecution. 10. If we sin willfully and harden our hearts after being saved does this mean we won't go to Heaven? 7 Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. 10 hebrews 12:1 tagalog. Also, 1 Corinthians 15:25 1 Corinthians 15:28, agrees with Hebrews 10:12 Hebrews 10:13, taken as English Version, not joining, as ALFORD does, "for ever" with "sat down," for Jesus is to give up the mediatorial throne "when all things shall be subdued unto Him," and not to sit on it for ever. • Sign Up or Login. 10Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Home; About; Interior Design; How to; Crafts; Site We Love . sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. We are urged to attend church services because it says, “Not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is; but exhorting one another: and so much the more, as ye see the day approaching.” Hebrews 10:23 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 10:23, NIV: "Let us hold unswervingly to the hope we profess, for he who promised is faithful." Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? 32Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; See historical chart positions, reviews, and more. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; 26Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, 29Gaano kayang higpit ng parusa, sa akala ninyo, ang ihahatol na nauukol doon sa yumurak sa Anak ng Dios, at umaring di banal sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kaniya, at umalipusta sa Espiritu ng biyaya? So I was rescued from the lion’s mouth. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. 1Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 2Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? New Testament and Second Temple Judaism scholar Eric Mason argues that the conceptual background of the priestly Christology of the Epistle to the Hebrews closely parallels presentations of the messianic priest and Melchizedek in the Qumran scrolls. 9 Then he said, “Here I am, I have come to do your will.” He sets aside the first to establish the second. At muli, Huhukuman ng Panginoon ang kaniyang bayan. If the enemies of Jesus from Psalm 110:1 are now under his feet, as stated in Ephesians 1:22, then why does Paul imply that Jesus is waiting for His enemies be made a footstool for His feet? Not forsaking the assembling. 28Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi, ay mamamatay na walang awa: Young's Literal Translation. What does Hebrews 10:23 mean? Hebrews 10:26 Commentary on Hebrews 10:11-18 (Read Hebrews 10:11-18) Under the new covenant, or gospel dispensation, full and final pardon is to be had. Hebrews 10:25 (WYC) not forsaking our gathering together, as it is the custom to some men, but comforting [them], and by so much the more, by how much ye see the day approaching. Where Do You Place Your Trust? 19Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 10 of the Tagalog Holy Bible 24At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa; Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. 33 Limitless Faith. Sapagka't sa pamamagitan ng isang paghahandog ay kaniyang pinasakdal magpakailan man ang mga pinapagiging-banal. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Hebreo 9 Mga Hebreo 11 → 1 Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na … Playlists Playlists from our community. Hebrews 13: 15-16 15 Through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise—the fruit of lips that openly profess his name. Hebrews 10:25 may be one of many Bible verses which illustrates how it is possible to interpret the Bible based upon a set of pre-suppositions - a practice which can keep us from correctly understanding (and teaching) the true meaning of a particular Scripture. Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; 17 Hebrews in Tagalog translation and definition "Hebrews", English-Tagalog Dictionary online. 21At yamang may isang Dakilang Saserdote na pangulo sa bahay ng Dios; -- This Bible is now Public Domain. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. Contextual translation of "hebrews 10:23" into Tagalog. The Church beneficent: We can scarcely help reading into a passage like this ideas which belong to our time, and not to the time of the writer; that is to say, ideas which are our own rather than his. Hebrews 10:25. 3 e All things were made through him, and … — Hebrews 9:2-10, 23. jw2019 tl ( Hebreo 8:1-5) Ang templong yaon ang kaayusan sa paglapit sa Diyos sa pagsamba salig sa haing pantubos na inihandog ni Jesu-Kristo. Hebrews 10:25 Context. Read Hebrews 5:4, looking for how the high priest was to be chosen. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. 13 Since Jesus is our high priest, Hebrews 4:14 “Therefore, since… 10 Sa kaloobang yaon tayo'y pinapaging-banal, sa pamamagitan ng pagkahandog ng katawan ni Cristo na minsan magpakailan man. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Hebrews 10:1-39—The Bible in Living English by Stephen T. Byington. Written commentary on Hebrews, Tagalog version, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). 24 At ang Espiritu Santo ay nagbibigay patotoo rin naman sa atin; sapagka't pagkasabi niya na. In other words, if you never learned that killing was wrong, is it still a sin to do so? Hebrews 6 6 1 Therefore leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on unto perfection; not laying again the foundation of repentance from dead works, and of faith toward God, 12 Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. English-Tagalog Bible. 13. expecting- … 11 And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins: 10 For the Law, since it has only a shadow of the good things to come and not the very [] form of things, [] can never, by the same sacrifices which they offer continually year by year, make perfect those who draw near. 31Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. It's important to understand which group is being addressed in which passage. 0 Votes. Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) • It was written from Italy to Hebrews, by Timothy. 3 Votes, Hebrews 10:26 - 31 Datapuwa't alalahanin ang mga nakaraang araw, na sa mga yaon, pagkatapos na kayo'y maliwanagan, ay nangagtiis kayo ng malaking pakikilaban ng mga pagbabata; Ready Set Go! What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? 38Nguni't ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya: At kung siya ay umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Hebrews 10. Hebrews 10:23 The Full Assurance of Faith. 11 Explorer Find similar podcasts. 19 23Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: Nang magkagayo'y sinabi ko, Narito, ako'y pumarito (sa balumbon ng aklat ay nasusulat tungkol sa akin.) How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? 30 Popular In Heaven, Famous In Hell. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Commentary on Hebrews 10:19-25 (Read Hebrews 10:19-25) The apostle having closed the first part of the epistle, the doctrine is applied to practical purposes. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon, na gaya ng ugali ng iba, kundi mangagaralan sa isa't isa; at lalo na kung inyong namamalas na nalalapit na ang araw. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Nguni't sa mga hain yaon ginagawa ang pagaalaala sa mga kasalanan taon-taon. Sapagka't kung ating sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan, Best Podcasts Recommended by us. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay na kaniyang itinalaga sa atin, sa pamamagitan ng tabing, sa makatuwid baga'y sa kaniyang laman; Tayo'y magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya, na ang ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi: at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig, 00:04:03 - hebrews 10. Is a sin still a sin if you don’t know it’s a sin? All the pomp and circumstance of religion pales in comparison to the person, work, and ministry of Christ Jesus. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? hebrews 10 23 tagalog Ito ang tipang gagawin ko sa kanila Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ng Panginoon; Ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang puso, At isusulat ko rin naman sa kanilang pagiisip; At ang kanilang mga kasalanan at kanilang mga kasamaan ay hindi ko na aalalahanin pa. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. The immediate context is set in verses 24-25, as follows: Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. 34Sapagka't kayo'y nangahabag sa mga may tanikala, at tinanggap ninyo ng buong galak ang pagkaagaw ng inyong pag-aari, palibhasa'y inyong nalalamang mayroon kayo sa inyong sarili ng isang pag-aaring lalong mabuti at tumatagal. 35Huwag nga ninyong itakuwil ang inyong pagkakatiwala, na may dakilang ganting-pala. 00:04:03 - hebrews 10. What time of the year was Christ’s birth? How To Run This Race Called Life. At kung saan may kapatawaran ng mga ito ay wala nang paghahandog na patungkol pa sa kasalanan. Hebrews 10 English Standard Version (ESV) Christ's Sacrifice Once for All. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 8 First he said, “Sacrifices and offerings, burnt offerings and sin offerings you did not desire, nor were you pleased with them” —though they were offered in accordance with the law. 15 ... Sapagka't ang kautusan na may isang anino ng mabubuting bagay na darating, hindi ang tunay na larawan ng mga bagay, kailan pa man ay di maaaring magpasakdal sa mga nagsisilapit sa pamamagitan ng mga hain na laging inihahandog sa taon-taon. 22 Inaalis niya ang una, upang maitatag ang ikalawa. 12Nguni't siya, nang makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailan man, ay umupo sa kanan ng Dios; 0 Votes, Hebrews 10:26 Free Reading Plans and Devotionals related to Hebrews 11:6. Basahin ang Sa Mga Hebreo 5:4, na inaalam kung paano pinipili ang mataas na saserdote. Curated Podcasts Recommended by media. • Namely, Judaism. Active Faith: James And The Call To Works. Mga kapatid, yamang may kalayaan ngang makapasok sa dakong banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, Upang gawin, Oh Dios, ang iyong kalooban. 31 Under the old, sacrifices must be often repeated, and after all, only pardon as to this world was to be obtained by them. Chapter Parallel. The Biblical Illustrator. Sa ibang paraan ay hindi kaya baga nagsipaglikat sila ng paghahandog? Tagalog Bible: Hebrews. 8Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan), The book of Hebrews shows the superiority of Jesus' covenant over the old covenant. Tagalog Bible: Hebrews. Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. Sa itaas ay sinasabi, Mga hain at mga handog at mga handog na susunuging buo at mga haing patungkol sa kasalanan ay hindi mo ibig, at di mo rin kinalulugdan (mga bagay na inihahandog ayon sa kautusan). Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. Na una una ay naging isang katawatawa dahil sa mga pagkasiphayo at gayon din sa mga kahirapan; at sa ikalawa, ay naging kasama niyaong mga inaring gayon. What would be some hints for memorizing Scripture? So in the Lord's Supper ( 1 Corinthians 10:16, 11:24-26), the body and blood are separately represented. Seeing The Big Picture Of Your Purpose. Hebrews 10:25. τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν , the assembling of ourselves together ) The modern Greek version interprets ἐπισυναγωγὴν , συχνοσὑναξιν ; but the apostle alludes to the Jewish synagogue, while the preposition, ἐπὶ , somewhat changes the signification of the word. Isaiah 9:6. Hebrews 10 [[[[[HEB 10:1 For the law having a shadow of good things to come, and not the very image of the things, can never with those sacrifices which they offered year by year continually make the comers thereunto perfect. 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Heroes Of The Faith Video Devotionals . sapagka't ang mga nagsisisamba, yamang nalinis na minsan, ay hindi na sana nagkaroon pa ng budhi sa mga kasalanan. Nguni't tayo'y hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan; kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. What does the Bible say about hate crimes? Toggle navigation. 23 Na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pagasa upang huwag magalinlangan: sapagka't tapat ang nangako: Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 6 ... 10 Sapagka't ang Dios ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pagibig na inyong ipinakita sa kaniyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal, at hanggang ngayo'y nagsisipaglingkod kayo. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Dios na buhay. Filipino [Tagalog] Read Version: Magandang Balita Bible (Revised) Download the Free Bible App. Kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom, at isang kabangisan ng apoy na lalamon sa mga kaaway. I'm Enthusiastic. 10 For since the law has but a shadow of the good things to come instead of the true form of these realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. 10 By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 10 The law is only a shadow of the good things that are coming—not the realities themselves. Sapagka't kayo'y nangangailangan ng pagtitiis, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Dios, ay magsitanggap kayo ng pangako. At tayo'y mangagtinginan upang tayo'y mangaudyok sa pagiibigan at mabubuting gawa;