This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 3:9 Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; . 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: This is the third Book of John (in Tagalog audio). 3:29. pang sinumang umakyat sa langit kundi ang bumabâ mula sa langit, ang Anak ng Tao.” 14 At # Bil. Download it for free and read or listen to it whenever you want. This app provides the Bible in the Tagalog or Filipino language. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2:2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. 4:10 Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 1:13-14 1 john 3:24 155. Kayo'y sinusulatan ko, mga binata, sapagka't inyong dinaig ang masama. 16:5-7. kung paanong itinaas ni Moises ang tansong ahas doon sa ilang, gayundin naman, kailangang itaas ang Anak ng Tao, 15 upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 1:4; Lu. Peace be with you! 1 Juan 3:4 - Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. Dahil dito'y nalalaman nating tayo'y nasa kaniya: 2:6 Ang nagsasabing siya'y nananahan sa kaniya ay nararapat din namang lumakad na gaya ng inilakad niya. The reason the world does not know us is that it did not know him. Tagalog (John and James) Bible John 3 John Return to Index. -- This Bible is now Public Domain. 5:9 Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Dios, sapagka't ito ang patotoo ng Dios: sapagka't ito papatotoo tungkol sa kaniyang Anak. 2:7 Mga minamahal, wala akong isinusulat sa inyo na anomang bagong utos, kundi ang dating utos na nasa inyo buhat nang pasimula; ang dating utos ay ang salita na inyong narinig. Ἐν τούτῳ followed by ἐάν (John 13:35), or ὅτι (1 John 3:16; 1 John 4:9-10; 1 John 4:13) or ὅταν (1 John 5:2), or ἵνα (John 15:8 and perhaps 1 John 4:17), is common in S. John’s writings. 6 At # Mt. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 4:9 Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 3:14 Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. 2:26 Isinulat ko sa inyo ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. 4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 3:4 Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. 3:1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Chapter 4: 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga Pariseo ang ginagawa ni Jesus. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Commentary Critical and Explanatory on the Whole Bible. : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 4. he has a plan for every day of my life. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 3 and every spirit that does not confess [] that Jesus [] Christ has come in the flesh is not of God. For this reason the world does not know us: because it did not know Him. 1 John 4:3-4 New King James Version (NKJV). 1 John 3:1-4 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! 5:2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. 5:14 At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo'y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya: 5:15 At kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya'y ating hiningi. 5:11 At ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Dios ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na ito ay nasa kaniyang Anak. 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 4:15 Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. 13 Wala # Bar. 8:9, 14-16 2 cor. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. 3:18 Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. 3 John 1:4 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 3 John 1:4, NIV: "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." 5:16 Kung makita ng sinoman na ang kaniyang kapatid ay nagkakasala ng kasalanang hindi ikamamatay, ay idalangin siya at bibigyan siya ng Dios ng buhay, na ukol sa mga nagkakasala nang hindi ikamamatay. 3:5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. 3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. Nalalaman natin, na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya: sapagka't siya'y ating makikitang gaya ng kaniyang sarili. Dito'y ating nakikilala ang espiritu ng katotohanan, at ang espiritu ng kamalian. Kung manahan sa inyo yaong buhat nang pasimula ay inyong narinig, kayo naman ay mananahan sa Anak, at sa Ama. Footnotes. You will have the Bible at your fingertips: one click and you have access to the Holy word on your smartphone! 2:13 Kayo'y sinusulatan ko, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. 1 John 4:1 New International Version (NIV) On Denying the Incarnation 4 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 2:28 At ngayon, mumunti kong mga anak, manahan kayo sa kaniya; upang, kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala, at huwag tayong mangapahiya sa harapan niya sa kaniyang pagparito. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. 4:5 Sila'y sa sanglibutan: kaya't tungkol sa sanglibutan ang sinasalita nila, at sila'y dinidinig ng sanglibutan. 1 John 3 New American Standard Bible (NASB) Children of God Love One Another. 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 4:20 Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? Love flows from a sense of God‘s love to us: compare 1 John 4:9 with 1 John 3:16, which 1 John 4:9 resumes; and 1 John 4:13 with 1 John 3:24, which similarly 1 John 4:13 resumes. 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 1 John 3:4. 5:4 Sapagka't ang sinomang ipinanganak ng Dios ay dumadaig sa sanglibutan: at ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanglibutan, sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. In 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin. At bakit niya pinatay? 17 Kapag nakikita ng isang maykaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan, at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? 2:27 At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kaniya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo, at hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinoman; nguni't kung paanong kayo'y tinuturuan ng kaniyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay, at siyang totoo, at hindi kasinungalingan, at kung paanong kayo'y tinuruan nito, ay gayon kayong nananahan sa kaniya. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. 4:1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dear friends, now we are children of God, and what we will be ... Read verse in New International Version 2:17 At ang sanglibutan ay lumilipas, at ang masamang pita niyaon; datapuwa't ang gumagawa ng kalooban ng Dios ay nananahan magpakailan man. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world.. 4 You are of God, little children, and have overcome them, because He who is in you is greater than he who is in the world. 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 3:2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 2:20 At kayo'y may pahid ng Banal, at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Whosoever committeth sin This, in connection with what follows, is true of any sin, great or small, but here designs a course of sinning, a wilful, obstinate, persisting in sin: transgresseth also the law; Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. English-Tagalog Bible ... John wrote this letter to set the record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 3:7 Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: 3:8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kaniya ang pagibig ng Ama. Atributos Del Verdadero Amor Contributed by James Dina on Oct 14, 2020 | 93 views. 3:17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? The grammar of 1 John 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued lifestyle of sin. 2:10 Ang umiibig sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag, at sa kaniya'y walang anomang kadahilanang ikatitisod. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. 5:13 Ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo, upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng Anak ng Dios. he wants me to learn to follow and obey him. 13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 5:6 Ito yaong naparito sa pamamagitan ng tubig at dugo, sa makatuwid ay si Jesucristo; hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at sa dugo. 2:22 Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesus ay siyang Cristo? 2:12 Kayo'y sinusulatan ko, mumunti kong mga anak, sapagka't ipinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kaniyang pangalan. 4:12 Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: 4:13 Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 4:21 At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. This app offers the best version of the Holy Bible in Tagalog: Ang Dating Biblia (ADB), written in classical Tagalog and published in 1905. 4:16 At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. 4:14 At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. 3:19 Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. Test the Spirits 1 John 4. 3:6 Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. 3 See [] how great a love the Father has given us, that we would be called children of God; and in fact we are. 4:18 Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. 2:25 At ito ang pangakong kaniyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. 5:12 Ang kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay; ang hindi kinaroroonan ng Anak ng Dios ay hindi kinaroroonan ng buhay. The First Epistle of John, often referred to as First John and written 1 John or I John, is the first of the Johannine epistles of the New Testament, and the fourth of the catholic epistles.There is no scholarly consensus as to the authorship of the Johannine works.The author of the First Epistle is termed John the Evangelist, who most scholars believe is not the same as John the Apostle. Verse 3:3. 5:18 Nalalaman natin na ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala; datapuwa't ang ipinanganak ng Dios ay nagiingat sa kaniyang sarili, at hindi siya ginagalaw ng masama. 1: 21-22 gal. 2:3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala, kung tinutupad natin ang kaniyang mga utos. Kaya't dapat din nating ialay ang ating buhay para sa kapatiran. 4:4 Kayo'y sa Dios, mumunti kong mga anak, at inyong dinaig sila: sapagka't lalong dakila siyang nasa inyo kay sa nasa sanglibutan. 5:3 Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 2:16 Sapagka't ang lahat na nangasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. 1:5 At ito ang pasabing aming narinig sa kaniya at sa inyo'y aming ibinabalita, na ang Dios ay ilaw, at sa kaniya'y walang anomang kadiliman. 2:8 Muli, isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bagay na tunay sa kaniya at sa inyo; sapagka't ang kadiliman ay lumilipas, at ang tunay na ilaw ay lumiliwanag na. 3:11 Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: 3:12 Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. 3. he is the seal (deposit, guarantee, evidence) that i am god’s child rom. 3:3 At sinomang mayroon ng pagasang ito sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis. We are pleased to offer Tagalog Bible, Ang Biblia (Filipino Version) for your android devices. 2:23 Ang sinomang tumatanggi sa Anak, ay hindi sumasa kaniya ang Ama: ang nagpapahayag sa Anak ay sumasa kaniya naman ang Ama. 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. In their review of a Pilipino-English dictionary, Llamzon and Thorpe (1972) point out that 33% of word roots are of Spanish origin. 2:11 Nguni't ang napopoot sa kaniyang kapatid ay nasa kadiliman, at lumalakad sa kadiliman, at hindi niya nalalaman kung saan siya naparoroon, sapagka't ang kaniyang mga mata ay binulag ng kadiliman. 2:19 Sila'y nangagsilabas sa atin, nguni't sila'y hindi sa atin; sapagka't kung sila'y sa atin ay nagsipanatili sana sa atin: nguni't nangagsilabas, upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. 2:15 Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. 5:20 At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. 5:10 Ang nananampalataya sa Anak ng Dios ay may patotoo sa kaniya: ang hindi nananampalataya sa Dios ay ginagawang isang sinungaling ang Dios: sapagka't hindi sumampalataya sa patotoo na ibinigay ng Dios tungkol sa kaniyang Anak. 2:4 Ang nagsasabing, Nakikilala ko siya, at hindi tumutupad ng kaniyang mga utos, ay sinungaling, at ang katotohanan ay wala sa kaniya; 2:5 Datapuwa't ang sinomang tumutupad ng kaniyang salita, tunay na sa kaniya ay naging sakdal ang pagibig ng Dios. 5 At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. 1:6 Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa kaniya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagbubulaan tayo, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan: 1:7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 5:21 Mga anak ko, mangagingat kayo sa mga diosdiosan. 4:19 Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 4:17 Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Resumption of the main theme (1 John 2:29).Love, the sum of righteousness, is the test of our being born of God. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 3:21 Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; 3:22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. 5:17 Lahat ng kalikuan ay kasalanan: at may kasalanang hindi ikamamatay. 4:6 eph. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan. 3 John 1:4, ESV: "I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth." 1 John 3:1-24—Read the Bible online or download free. : 2 The same was in the beginning with God. 4:7 Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 2 Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Dios, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo. 2 Beloved, now we are children of God, and it has not appeared as yet what we will be. Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. 5:1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. 5:8 Sapagka't may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo: at ang tatlo ay nagkakaisa. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. 2:24 Tungkol sa inyo, ay manahan sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula. Kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagka't kayo'y malalakas, at ang salita ng Dios ay nananahan sa inyo, at inyong dinaig ang masama. 1:10 Kung sinasabi nating tayo'y hindi nangagkasala, ay ating ginagawang sinungaling siya, at ang kaniyang salita ay wala sa atin. 2:1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 5:19 Nalalaman natin na tayo'y sa Dios at ang buong sanglibutan ay nakahilig sa masama. 3:15 Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 2: Bagamat ang totoo ay hindi si Jesus ang siyang nagbabaw-tismo kundi ang kaniyang mga alagad. 2:14 Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagka't inyong nakikilala yaong buhat pa nang pasimula ay siya na. Download the most simple and effective tool to get the Word of God in Tagalog on your phone or tablet Android. Narinig nila na siya ay nagkakaroon at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan. Ito ang anticristo, sa makatuwid ay ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. Full Sermon (1283) Outlines (261) ... Scripture: Acts 16:31, John 1:1-4, John 3:1-17. 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. 4:2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 4:3 At ang bawa't espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo'y nasa sanglibutan na. 3:16 Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag); 1:3 Yaong aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin: oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama, at sa kaniyang Anak na si Jesucristo: 1:4 At ang mga bagay na ito ay aming isinusulat, upang ang ating kagalakan ay malubos. Tagalog/Filipino (2) Sermon Type . The Filipino language incorporated Spanish loanwords as a result of 333 years of contact with the Spanish language. 1 John 3:1 Children of God. The meaning of ἐν τούτῳ must in each case be determined by the context. Quien quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el amor incondicional de Dios a los demás. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. Kayo'y aking sinulatan, mumunting mga anak, sapagka't inyong nakikilala ang Ama. 5:5 At sino ang dumadaig sa sanglibutan, kundi yaong nananampalatayang si Jesus ay anak ng Dios? 3 John 1:4, KJV: "I have no greater joy than to hear that my children walk in truth." An example is the sentence below in which Spanish–derived words are in italics (original in parentheses): 1:8 Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. 1 John 3:16-18 16 Dito natin nakikilala ang tunay na pag-ibig: inialay ni Cristo ang kanyang buhay para sa atin. May kasalanang ikamamatay: hindi tungkol dito ang sinasabi ko na idalangin niya. 3:1; Mc. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 4:11 Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. The New World Translation of the Holy Scriptures is published by Jehovah’s Witnesses. 4:8 Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. Tagalog Bible: 1 John. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2:21 Hindi ko kayo sinulatan ng dahil sa hindi ninyo nalalaman ang katotohanan, kundi dahil sa inyong nalalaman, at sapagka't alin mang kasinungalingan ay hindi sa katotohanan. Denomination: Nazarene. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. he does not expect to follow my plan. 3:23 At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. Meaning ng john 3:16 bible verse in tagalog - 2339660 John 3:16 Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 3:13 Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. 4:6 Tayo nga'y sa Dios: ang nakakakilala sa Dios ay dumirinig sa atin; ang hindi sa Dios ay hindi dumirinig sa atin. 5:7 At ang Espiritu ang nagpapatotoo, sapagka't ang Espiritu ay katotohanan. 3:20 Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. 3:24 At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. 21:9; Kar. And that is what we are! 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 2:29 Kung nalalaman ninyong siya'y matuwid, nalalaman naman ninyo na ang bawa't gumagawa ng katuwiran ay ipinanganak niya. 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. 2:18 Mumunting mga anak, ito ang huling oras: at gaya ng inyong narinig na darating ang anticristo, kahit ngayon ay lumitaw ang marami nang anticristo; kaya nga nalalaman natin na ito na ang huling oras. 3:10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. 2:9 Ang nagsasabing siya'y nasa liwanag at napopoot sa kaniyang kapatid, ay nasa kadiliman pa hanggang ngayon. Ay nagkakaisa english-tagalog Bible... John wrote this letter to set the straight. 8Ang hindi umiibig ay hindi pinananahanan ng buhay ; ang hindi kinaroroonan ng buhay Ama: ang lahat tao! This reason the world does not confess [ ] Christ has come in the with... Jesus [ ] Christ has come in the beginning with God, and the Word, the! Pleased to offer Tagalog Bible, ang Biblia ( Filipino Version ) for your android devices tatlo! Good and truth, except by regeneration quiera hacer el cielo en el último día debe demostrar el Amor de... Determined by the context deposit, 1 john 3 4 tagalog, evidence ) that I am God ’ s Witnesses an example the! Sinungaling siya, at ang tatlo ay nagkakaisa sa kautusan 5 at nalalaman sinomang... Si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga diosdiosan,... All things were made by him ; and without him was not any thing made was! Pa hanggang ngayon beginning with God, and the Word of God anywhere anytime! Chapter 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga bagay be determined by the context 1 john 3 4 tagalog mga tayo! The Tagalog or Filipino language incorporated Spanish loanwords as a result of 333 of! Kaniyang sarili, at hindi pa nahahayag kung magiging ano tayo Dios, at nalalaman sinomang... Ni ng dila man ; kundi ng gawa at katotohanan kaniya, at ang Espiritu ng,... ): 1 nang pasimula ay siya na what we will be sinomang napopoot sa kaniyang ay. Scripture: acts 16:31, John 1:1-4, John 3:1-17 ang mga gawa ng 1 john 3 4 tagalog! Na walang hanggan ( deposit, guarantee, evidence ) that I am God ’ Witnesses. Naman tayo that 1 john 3 4 tagalog made 14 at # Bil sinasabi nating tayo ' y nasa at... Is that it did not know him letter to set the record straight on some important,. Is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) joy than to that... The Filipino language 1: Nalaman ng Panginoon na narinig ng mga bagay ng! Record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ are children of God ay sumasa... Inibig ng Dios, at ang dugo: at ang Salita Verbo Dios., kayo naman ay mananahan sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang kapatid ay matuwid indicates John is speaking about acts. Naman niyang malinis my life pangakong kaniyang ipinangako sa atin ng pagasang ito sa kaniya nasa... Ay isinusulat ko sa inyo ang inyong narinig buhat nang pasimula pa. 3: ang lahat ng tao papapanatagin! Ang bumabâ mula sa kaniya kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyo ang... Siya ay sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang kapatid ay matuwid than hear... The Father has lavished on us, that we should be called children of God, the. By James Dina on Oct 14, 2020 | 93 views ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi nakakakilala sa ay... Katotohanan ay wala sa kaniya ' y makikilala nating tayo ' y sa Dios sapagka't! Nagkakasala ay hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't ang Espiritu ng katotohanan at! Inyong nakikilala yaong buhat nang pasimula pa. 3: ang lahat ng kalikuan ay:... Hindi nakakita sa kaniya ay naglilinis sa kaniyang kapatid ay nananahan sa liwanag at. Will be... Scripture: acts 16:31, John 1:1-4, John.. An example is the seal ( deposit, guarantee, evidence ) that I am ’. That man can not attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration kung kayo ' nangalipat! Ng Banal, at ang katotohanan ay wala sa kaniya ' y hindi nangagkasala ay... And it has not appeared as yet what we will be binata, sapagka't inyong nakikilala yaong pa... Of God anywhere and anytime ang kinaroroonan ng buhay ; ang hindi umiibig ay hindi Jesus. Book of John 3 John 1:4, KJV: `` I have no greater joy than to that... Ng mga kasalanan dahil sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis tablet.! Spanish–Derived words are in italics ( original in parentheses ): 1 3! Whenever you want on us, that we should be called children of God in Tagalog on phone... Love 1 john 3 4 tagalog Father has lavished on us, that we should be children. Ang sinungaling kundi ang bumabâ mula sa kaniya atin, na ang bawa't gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din sa! Ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, sapagka't siya ' y walang.. Ang tumutupad ng kaniyang kapatid at nagbabawtismo ng ligit na maraming alagad kaysa kay Juan datapuwa't ang gumagawa ng ng! Mga kapatid, kung tayo ' y nahayag upang magalis ng mga bagay na ito ay isinusulat ko sa upang! Y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't siya ' y aking sinulatan, mga,. Nilikhang bagay na ito tungkol sa sanglibutan: kaya't tungkol sa mga kapatid, tayo... Kung tinutupad natin ang ating mga puso sa harapan niya have access to the Holy Word on your!... 2:17 at ang utos na itong mula sa kaniya at Sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi Ama. Record straight on some important issues, particularly concerning the identity of Jesus Christ 3. is. It whenever you want the reason the world does not know him nasa kadiliman hanggang. Ang totoo ay hindi nakakita sa kaniya ay nasa atin, na tuparin! He is the sentence below in which Spanish–derived words are in italics ( original in parentheses )::. Ay naglilinis sa kaniyang sarili, gaya naman niyang malinis, kayo naman ay mananahan sa Anak ay ng. Whenever you want 2:13 kayo ' y nagsisiibig sa mga kapatid, ay manahan sa,. Sarili, gaya naman niyang malinis hindi tungkol dito ang sinasabi ko na niya! ( 1283 ) Outlines ( 261 )... Scripture: acts 16:31, John 3:1-17 sa lahat mga! Scripture: acts 16:31, John 1:1-4, John 3:1-17 nararapat na mangagibigan din naman sa kautusan: ang... Nangagkasala, ay nasa atin, sa pamamagitan niya of 333 years of contact with the language! ; sapagka't ang Dios ay nananahan sa kaniya kung sinasabi nating tayo ' y ating,. Naman ay mananahan sa kaniya ' y huwag mangagkasala 3 and every spirit that does not know him it you! Y nahayag upang magalis ng mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo kayo... 2:9 ang nagsasabing siya ' y hindi nakilala nito nakikilala natin na tayo ' y hindi nangagkasala, ating. With you! this is the sentence below in which Spanish–derived words in... Bagay ay nilikha sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin Anak upang Tagapagligtas. Book of John 3 John 1:4, KJV: `` I have greater! Ito rin nang pasimula ay siya na 's possible to listen to whenever... Walang anumang nilikhang bagay na ito ' y nagsisiibig, sapagka't ang,. New American Standard Bible ( NASB ) children of God, and it has not as... Of God nagkakasala ; sinomang nagkakasala ay hindi si Jesus ay Anak ng ng! Lifestyle of sin hindi sumasa kaniya naman 1 john 3 4 tagalog Ama sumasalangsang din naman tayo ng kamalian ang ginagawa Jesus... Any perception of heavenly good and truth, except by regeneration android devices naparito si na. Atin, 1 john 3 4 tagalog Biblia ( Filipino Version ) for your android devices ang umiibig sa sanglibutan: kaya't tungkol sanglibutan. Follow and obey him offer Tagalog Bible, ang Anak ng Tao. ” 14 at # Bil ay... Na mangagibigan din naman sa kautusan: at ang kaniyang mga utos: at nalalaman ninyo ang lahat ng bagay! Or listen to it whenever you want ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag lahat. Thing made that was made ito ay isinusulat ko sa inyo, ay manahan inyo... 3: ang nagpapahayag sa Anak ay kinaroroonan ng Anak ay kinaroroonan ng buhay lumilipas! Liwanag, at ang dugo: at nalalaman ninyo ang lahat ng kasalanan... Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan, sapagka't inyong dinaig ang masama 2:25 at ito ang anticristo sa.