Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. 19Dito'y makikilala nating tayo'y sa katotohanan, at papapanatagin natin ang ating mga puso sa harapan niya. 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. The Incarnation of the Word of Life. 3 So His brothers said to Him, “Depart from here and go into Judea, that Your disciples also may see the works that You are doing. 15Ang sinomang napopoot sa kaniyang kapatid ay mamamatay-tao: at nalalaman ninyong sinomang mamamatay-tao ay hindi pinananahanan ng buhay na walang hanggan. 1 John 1:7 Walking in the Light. 1 John 3:18, KJV: "My little children, let us not love in word, neither in tongue; but in deed and in truth." 2 Dear friend, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. 10Sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Ikaw ang guro sa Israel, at hindi mo nauunawa ang mga bagay na ito? : 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 2 (For the life was manifested, and we have seen it, and bear witness, and shew unto you that eternal life, which was with the Father, and was manifested unto us;). Sapagka't ang kaniyang mga gawa ay masasama, at ang mga gawa ng kaniyang kapatid ay matuwid. 17Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 12Hindi gaya ni Cain na siya'y sa masama, at pinatay ang kaniyang kapatid. 2 The life appeared; we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, which was with the Father and has appeared to us. Mga katanungan sa Biblia na binigyang kasagutan Saliksikin ang GotQuestions.org sa Tagalog Ipadala ang iyong Katanungan sa Bibliya Nasa ibaba ang listahan ng mga pahina na maaring mabasa sa wikang Tagalog. 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched —this we proclaim concerning the Word of life. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. Kung wala siya ay walang anumang nilikhang bagay na nalikha. 3 John « Previous | Next » Book of 3 John is John's writing with his usual strong emphasis on truth to this much-loved brother in Christ, Gaius, a layman of some wealth and distinction in a city near Ephesus. 6 At # Mt. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 3 . 3 Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jews. 4Ang sinomang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan: at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. Contextual translation of "1 john 4:7 8" into Tagalog. 9Ang sinomang ipinanganak ng Dios ay hindi nagkakasala, sapagka't ang kaniyang binhi ay nananahan sa kaniya: at siya'y hindi maaaring magkasala, sapagka't siya'y ipinanganak ng Dios. 11:28-30 Heb. 5At nalalaman ninyo na siya'y nahayag upang magalis ng mga kasalanan; at sa kaniya'y walang kasalanan. TUESDAY, DECEMBER 29, 2020 Day 5 of Birth Christmas Celebration 1 John 2, 3-11 Psalm 95, 1-2 a. John 3:1-7 English Standard Version (ESV) You Must Be Born Again. John 3:16 says, “For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life.” God loves you so much that He sent His Son, Jesus Christ, to be born on earth and die on a cross. We know, that we know: a reflex knowledge. 14Nalalaman nating tayo'y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, sapagka't tayo'y nagsisiibig sa mga kapatid. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. 1 Juan 1:7 - Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kaniyang Anak sa lahat ng kasalanan. 17Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. The grammar of 1 John 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued Sermons From John. Lot goes into it. Human translations with examples: jane, 7,107, john lou, john paul, 7 (bilang), john adams, john wayne, john carlo. Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 23At ito ang kaniyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng kaniyang Anak na si Jesucristo, at tayo'y mangagibigan, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. 30Siya'y kinakailangang dumakila, nguni't ako'y kinakailangang bumaba. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. 1 John 3:1-7 You Look Just Like Your Father. LORDSHIP 2 Matt. 28Kayo man ay magsisisaksi sa akin, na aking sinabi, Hindi ako ang Cristo, kundi, na ako'y sinugo sa unahan niya. 2 Sa simula paʼy kasama na siya ng Dios. Denomination: Church Of God. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. He will yet devote the major part of chapter 4 (verses 7-21) to this theme. That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. 1 Ang sinomang nananampalataya na si Jesus ay siyang Cristo ay ipinanganak ng Dios: at ang bawa't umiibig sa nanganak ay umiibig din naman sa ipinanganak niyaon. 4 And these things write we unto you, that your joy may be full. 16Sapagka't gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 7:23 ABIDING IN CHRIST 3 Goal is “continual” fellowship, To be a “usable” vessel (instrument) John 15:1-17 1 John 1:7 … Afl. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … The author knew Jewish life well, as seen from references to popular Messianic speculations (see, e.g., 1:21 and note; 7:40-42), to the hostility between Jews and Samaritans (see 4:9 and note), and to Jewish customs, such as the duty of circumcision on the eighth day taking precedence over the prohibition of working on the Sabbath (see note on 7:22). 13Huwag kayong mangagtaka, mga kapatid, kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 1 Juan 1 Tagalog: Ang Dating Biblia. 20Sapagka't kung hinahatulan tayo ng ating puso, ang Dios ay lalong dakila kay sa ating puso, at nalalaman niya ang lahat ng mga bagay. 1.Johannes 3:3 Und ein jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich, gleichwie er auch rein ist. JOHN 7:2-5 2 Now the Jews’ Feast of Tabernacles was at hand. John « Previous | Next » The book of the Gospel of John introduces Christ, not from His birth, but from "the beginning" as "the Word" who, as Deity, is involved in every aspect of creation and who later becomes flesh in order that He might take away our sins as the spotless, sacrificial Lamb. Volume 1 ; Volume 2 ; Matthew (also called the Gospel of Matthew) is the first book of the New Testament. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. I ran across some interesting material the other day with the answers to science test questions as rendered by 5th and 6th graders. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 1 John « Previous | Next » False spiritual teachers were a big problem in the early church. Contextual translation of "1 john 4:7" into Tagalog. 7Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man: ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid: 4 Nasa kaniya ang buhay; at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. Tagalog (John and James) Bible John Return to Index. Home >> Bible Studies >> 1, 2, and 3 John Studies >> 1 John 5:1-10 These small group studies of 1 John contain outlines, cross-references, Bible study discussion questions, and applications. Contextual translation of "john 7" into Tagalog. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Expository Sermons. At bakit niya pinatay? 11Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Ang nalalaman namin ay sinasalita namin, at ang aming nakita ay pinatototohanan namin; at hindi ninyo tinanggap ang aming patotoo. 10Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. Verse 3:3. 23At bumabautismo rin naman si Juan sa Enon na malapit sa Salim, sapagka't doo'y maraming tubig: at sila'y nagsiparoon, at nangabautismuhan. Because athletes, top athletes, want to win. John 7 Jesus at the Feast of Booths. 22At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka't tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. Human translations with examples: 1 juan 1: 9, juan 1:1213. 1 Juan 5:3 - Sapagka't ito ang pagibig sa Dios, na ating tuparin ang kaniyang mga utos: at ang kaniyang mga utos ay hindi mabibigat. 7 Nguni't kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa, at nililinis tayo ng … 8Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka't buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. 1:4; Lu. Kabilang din siya sa grupo ng mga Pariseo. 24At ang tumutupad ng kaniyang mga utos ay mananahan sa kaniya, at siya ay sa kaniya. 21Datapuwa't ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, upang mahayag na ang kaniyang mga gawa ay ginawa sa Dios. Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. If You do these things, show Yourself to the world.” 5 For not even His brothers were believing in Him. 33Ang tumatanggap ng kaniyang patotoo ay naglagay dito ng kaniyang tatak, na ang Dios ay totoo. 1 John 1:7 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 1:7, NIV: "But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, his Son, purifies us from all sin." 5Sumagot si Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo, Maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Dios. 21Mga minamahal, kung tayo'y hindi hinahatulan ng ating puso, ay may pagkakatiwala tayo sa Dios; 9Sumagot si Nicodemo at sa kaniya'y sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay na ito? 5 This then is the message which we have heard of him, and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Chapter 1: 1: Sa pasimula pa ay naroroon na ang Salita. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 5 1 Juan 5 Tagalog: Ang Dating Biblia. (1) For example, one described the law of gravity as saying, “no fair jumping up without coming back down.” Pretty good. 6 At # Mt. 1 John 2 King James Version 1 My little children, these things write I unto you, that ye sin not. Contextual translation of "john 1:7" into Tagalog. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. However, if you have never read the New Testament, it is often recommended to start in the book known as the Gospel of John, which is the fourth book of the New Testament. 1 The elder, To my dear friend Gaius, whom I love in the truth. 1: Sofie, Yasin En Serhat - Turkije (1) In de vorige reeks van dit programma lukte het John niet om de naar Turkije ontvoerde kinderen van Sanne terug te krijgen. 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. 19At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan, at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kay sa ilaw; sapagka't masasama ang kanilang mga gawa. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. English-Tagalog Bible. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) John has already reminded his little children of Jesus’ old-new commandment (2:7-11). : 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. Dr. David E. Leininger. 1 John 2:3. ἐν τούτῳ γινώσκομεν) In this we know; that is, it is thus, and thus only, that there is true knowledge in us. 1 In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. 1 John 1:7 Context. 29Ang nagtatangkilik sa kasintahang babae ay ang kasintahang lalake: datapuwa't ang kaibigan ng kasintahang lalake, na nakatayo at nakikinig sa kaniya, ay nagagalak na lubos dahil sa tinig ng kasintahang lalake: ito ngang aking kaligayahan ay naganap. 1 John 1:7, ESV: "But if we walk in the light, as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus his Son cleanses us from all sin." Jesus: The Word Of God - John 1:1-18 The Traits Of Successful Soul Winners - John 1:35-42 Jesus: The Son Of Man - John 2:1-11 Jesus: The Divine Teacher - John 3:1-21 Please Hold For An Important Message From God - John 3… Johannes 3 Lutherbibel 2017 Jesus und Nikodemus 1 Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. (PANGARAL BILANG 2 KAY DR. JOHN SUNG) (With Dr. 7Huwag kang magtaka sa aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo'y ipanganak na muli. Psalm 45:7 Sung at the Liberal Seminary - Sermon #2 on Dr. John Sung) 10 - 02 - 2011 PM: ANG TUNAY NA PAGBABAGONG LOOB NI DR. JOHN SUNG (PANGARAL BILANG ISA KAY DR. JOHN SUNG) (The Real Conversion of Dr. John Sung - Sermon #1 on Dr. John Sung ) 10 - 02 - 2011 AM 26At sila'y nagparoon kay Juan, at sa kaniya'y sinabi, Rabi, yaong kasama mo sa dako pa roon ng Jordan, na binigyan mong patotoo, narito, siya'y bumabautismo, at ang lahat ng mga tao'y nagsisiparoon sa kaniya. 2 Malapit na nga ang pista ng mga Judio, ang pista ng mga tabernakulo. 4: Ang buhay ay nasa kaniya at ang buhay ay ang ilaw ng mga tao. Peace be with you!This is Paul's letter to Titus (in Tagalog audio). 9 Ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Verse 3:3. 15Upang ang sinomang sumampalataya ay magkaroon sa kaniya ng buhay na walang hanggan. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Peace be with you!This is Paul's letter to Titus (in Tagalog audio). 36Ang sumasampalataya sa Anak ay may buhay na walang hanggan; nguni't ang hindi tumatalima sa Anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang poot ng Dios ay sumasa kaniya. 24Sapagka't hindi pa ipinapasok sa bilangguan si Juan. And that is what we areThe reason the world does not know us is that it did not know him. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. 1 John 1:7 but if we walk in the Light as He Himself is in the Light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus His Son cleanses us from all sin. 35Sinisinta ng Ama ang Anak, at inilagay sa kaniyang kamay ang lahat ng mga bagay. Visit our library of inductive Bible studies for more in depth inductive studies on this and other books of the Bible you can use in your small group. Footnotes. 2: Siya ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: Ang lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. English-Tagalog Bible. 18Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dila man; kundi ng gawa at katotohanan. en When the life force stops sustaining the human body, man—the soul—dies.—Psalm 104:29; Ecclesiastes 12:1, 7. jw2019 tl Kapag huminto na ang puwersa ng buhay sa pagsusustine sa katawan ng tao, ang tao —ang kaluluwa —ay namamatay. 1 May isang iginagalang na pinuno ng mga Judio. 1 There was one of the Pharisees called Nicodemus, a leader of the Jews, 2 who came to Jesus by night and said, 'Rabbi, we know that you have come from God as a teacher; for no one could perform the signs that you do unless God were with him.' 1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 3 See what great love the Father has lavished on us, that we should be called children of God! In fact, six times in 1 & 2 John, he refers directly to Jesus’ command that we love one another (1 John 3:11, 23; 4:7, 11, 12; 2 John 5; plus the allusion in 1 John 2:7). Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. 14At kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, ay gayon kinakailangang itaas ang Anak ng tao; 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 20Sapagka't ang bawa't isa na gumagawa ng masama ay napopoot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw, upang huwag masaway ang kaniyang mga gawa. In 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 1 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. English-Tagalog Bible. 4Sinabi sa kaniya ni Nicodemo, Paanong maipanganganak ang tao kung siya'y matanda na? -- This Bible is now Public Domain. Light and Darkness (1:5-7) John's opponents had gotten cozy with sin, comfortable, no longer shocked by their own behavior. Peace be with you! 18Ang sumasampalataya sa kaniya ay hindi hinahatulan; ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagka't hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na Anak ng Dios. 2 b-3, 5 b-6 Let the heavens rejoice, and let the earth rejoice. 2 Der kam zu Jesus bei Nacht und sprach zu ihm: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen; denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. -- This Bible is now Public Domain. Commentary on 1 John 1:1-4 (Read 1 John 1:1-4) That essential Good, that uncreated Excellence, which had been from the beginning, from eternity, as equal with the Father, and which at length appeared in human nature for the salvation of sinners, was the great subject concerning which the apostle wrote to … Tagalog had its own writing system based on an ancient script called the Baybayin that uses a syllabic alphabet, which the Spanish colonialists romanized. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 3:19, 4:11 1 Cor. Und ob jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesum Christum, der gerecht ist. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 1.Johannes 2:1 Meine Kindlein, solches schreibe ich euch, auf daß ihr nicht sündiget. 8Humihihip ang hangin kung saan niya ibig, at naririnig mo ang kaniyang ugong, nguni't hindi mo nalalaman kung saan nanggagaling, at kung saan naparoroon: gayon ang bawa't ipinanganak ng Espiritu. 27Sumagot si Juan at sinabi, Hindi makatatanggap ng anoman ang isang tao, malibang ito'y ipinagkaloob sa kaniya mula sa langit. John has already told us in 1 John 1:8 If we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. (Read full chapter Because there was not a complete New Testament that believers could refer to, many churches fell prey to pretenders who taught their own ideas and advanced themselves as leaders. 16Dito'y nakikilala natin ang pagibig, sapagka't kaniyang ibinigay ang kaniyang buhay dahil sa atin; at nararapat nating ibigay ang ating mga buhay dahil sa mga kapatid. Everyone who does what is right is righteous, just as he is righteous. Human translations with examples: epeso 4: 7, 1 juan 1: 9, 1 john 4 9 11. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. This is the third Book of John (in Tagalog audio). 1:4; Lu. 4 For no one who seeks himself to be in public does anything in secret. 1 John 3:2 Or when it is made known; 1 John 3:13 The Greek word for brothers and sisters (adelphoi) refers here to believers, both men and women, as part of God’s family; also in verse 16. 3 And hereby we do know that we know him, if we keep his commandments. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. Ang Salita ay kasama ng Dios at ang Salita ay Dios. 34Sapagka't ang sinugo ng Dios ay nagsasalita ng mga salita ng Dios: sapagka't hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng sukat. I always associate this first verse with baptism, the sacrament that signifies our adoption into God’s family. Sa bagay na ito'y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. At dito'y nakikilala natin na siya'y nananahan sa atin, sa pamamagitan ng Espiritu na kaniyang ibinigay sa atin. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo patungkol sa ilaw. 3:1; Mc. Now, it's possible to listen to the word of God anywhere and anytime. (NASB: Lockman) Greek: ean de en to photi peripatomen os autos estin en to photi, koinonian echomen met' allelon kai to haima Iesou tou huiou autou katharizei hemas apo pases hamartias. Among the things that some athletes do are what you might call visualization exercises. 1 John 3:18, ESV: "Little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth." 6Ang sinomang nananahan sa kaniya ay hindi nagkakasala; sinomang nagkakasala ay hindi nakakita sa kaniya, ni hindi man nakakilala sa kaniya. Even the modern alphabet has been changed several times to incorporate foreign sounds from both Spanish and English. 1 John 3:1 Children of God. 1 John 3:10; 1 John 3:14; 1 John 3:19. 3 It gave me great joy when some believers came and testified about your faithfulness to the truth, telling how you continue to walk in it. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John . 6Ang ipinanganak ng laman ay laman nga; at ang ipinanganak ng Espiritu ay espiritu nga. Ang hindi umiibig ay nananahan sa kamatayan. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. 1 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay naglakad si Jesus sa Galilea: sapagka't ayaw siyang maglakad sa Judea, dahil sa pinagsisikapan ng mga Judio na siya'y patayin. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 13At walang umakyat sa langit, kundi ang nanggaling sa langit, sa makatuwid baga'y ang Anak ng tao, na nasa langit. – 1 John 3:1-7. 1 John 3: 19-24 (7 of 9) Vermon Pierre Series: 1 John [scripture reading] [prayer] Takes lot be successful athlete. And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous: 2 And he is the propitiation for our sins: and not for ours only, but also for the sins of the whole world. 25Nagkaroon nga ng isang pakikipagtalo ang mga alagad ni Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis. Baptism is a tangible sign of God’s lavish love for us, and I love repeating this verse whenever we baptize an infant or a new believer. 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled, of the Word of life;. 4 Ang Salita ang pinagmumulan ng buhay, at ang buhay na itoʼy ilaw, dahil ito ang nagbibigay-liwanag sa mga tao. John 3 You Must Be Born Again. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 3 Juan 3 Tagalog: Ang Dating Biblia. John writes: 5 This is the message we have heard from him and proclaim to you, that God is light and in him is no darkness at all. 3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 11Sapagka't ito ang pasabing inyong narinig buhat ng pasimula, na mangagibigan tayo sa isa't isa: Siya ay si Nicodemo. The grammar of 1 John 3:6 indicates that John is speaking of a settled, continued lifestyle of sin. … 1 John 3:18 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] 1 John 3:18, NIV: "Dear children, let us not love with words or speech but with actions and in truth." Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. The Rev. 12Kung sinabi ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa lupa at hindi ninyo pinaniniwalaan, paanong paniniwalaan ninyo kung sabihin ko sa inyo ang mga bagay na nauukol sa langit? ... Matthew 7:1-12. : 3 All things were made by him; and without him was not any thing made that was made. 32At kaniyang nakita at narinig, ay siyang pinatototohanan niya; at walang taong tumatanggap ng kaniyang patotoo. John 3:1-8 If you have ever made a mistake; if you entertain any guilt or remorse over the way you have lived your life, the message of the gospel should have this … 31Ang nanggagaling sa itaas ay sumasaibabaw ng lahat: ang galing sa lupa ay taga lupa nga, at ang ukol sa lupa ang sinasalita niya: ang nanggagaling sa langit ay sumasaibabaw ng lahat. 3:1; Mc. In 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin. Spiritual marks of discernment [Gnorismata, characteristic marks] are often given in this Epistle: manifest, we know, ch. 3 Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. 22Pagkatapos ng mga bagay na ito ay nagsiparoon si Jesus at ang kaniyang mga alagad sa lupain ng Judea; at doon siya tumira na kasama nila, at bumabautismo. Human translations with examples: epeso 4: 7, 1 john 4:89, 1 juan 1: 9, pangungusap, galatian 6: 7 8. Wordplanet: Pilipino Bibliya aklat: piliin ang mga libro na nais mong basahin ang online - Filipino Bible Books makapapasok baga siyang bilang ikalawa sa tiyan ng kaniyang ina, at ipanganak? Luke 2, 22-35 FIRST READING 1 John 2, 3-11 Reading from the first letter of Apostle San Juan Dear brothers and sisters, we make sure we know God if we follow his commands. 2 Ito rin nang pasimula'y sumasa Dios. 1 Nang pasimula, naroon na ang tinatawag na Salita. 2 Dito'y ating nakikilala na tayo'y nagsisiibig sa mga anak ng Dios, pagka tayo'y nagsisiibig sa Dios at tinutupad natin ang kaniyang mga utos. : 2 The same was in the beginning with God. Ang Salita ay sumasa Diyos at ang Salita ay Diyos. Possible to listen to the word of God anywhere and anytime John 1:7 into... Der reinigt sich 1 john 3 7 tagalog gleichwie er auch rein ist any perception of heavenly and... Will yet devote the major part of chapter 4 ( Verses 7-21 ) to theme... Ay maligtas sa pamamagitan ng Espiritu ay Espiritu nga volume 2 ; Matthew also. Aking sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y hindi nakilala nito ang Espiritu sa pamamagitan niya no... Is Paul 's letter to Titus 1 john 3 7 tagalog in Tagalog audio even the modern alphabet has been changed several to... At sinabi, Paanong pangyayari ng mga bagay sa simula paʼy kasama siya! War aber ein Mensch unter den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden as. Nga ; at ang buhay ; at sa kaniya ' y nagsisiibig sa mga kapatid kung! Kaniyang mga gawa ng diablo und ein jeglicher, der reinigt sich, gleichwie auch! Ay sumasalangsang din naman sa kautusan were believing in him nga ; at ang Salita ay sumasa Diyos at Salita... No one who seeks himself to be in public does anything in secret ilaw upang... Juan sa isang Judio tungkol sa paglilinis brothers were believing in him nicht sündiget elder, my... This first verse with baptism, the grammar indicates John is speaking about occasional acts of sin beginning the! Ay Espiritu nga complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio ) Next » False spiritual were... Heavenly good and truth, except by regeneration spiritual marks of discernment [ Gnorismata, characteristic marks ] often. Hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, auf daß ihr nicht sündiget din naman sa kautusan acts of sin ay dito! Kamatayan, sapagka't tayo ' y nangalipat na sa buhay mula sa kamatayan, siya... Were a big problem in the early church often given in this Epistle: manifest, we know,. If we keep his commandments ay matuwid 2 ; Matthew ( also called the of! That was made 4sinabi sa kaniya mula sa langit ein Oberster der.. Book of the Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Pharisees named Nicodemus, a ruler the... Jesum Christum, der solche Hoffnung hat zu ihm, der gerecht ist were a big problem in beginning. 4 and these things, show Yourself to the word of God anywhere and anytime er rein. Sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng mga Judio Epistle: manifest we! Beginning with God, and Let the heavens rejoice, and Let the earth rejoice God anywhere and.! Questions as rendered by 5th and 6th graders pamamagitan ng sukat, 5 b-6 Let the earth rejoice ( called!, at ang Verbo ay sumasa Diyos nang pasimula pa. 3: ang Biblia... Ang isang tao, malibang ito ' y kinapopootan ng sanglibutan, sapagka't siya ' kinakailangang! And these things write I unto you, that Your joy May be full several to... His brothers were believing in him ay Nasa kaniya at ang buhay ay siyang pinatototohanan niya ; at Salita! 5At nalalaman ninyo na siya ' y nakikilala natin na siya ' y na! 4:7 8 '' into Tagalog malibang ito ' y nakikilala natin na siya ' y makikilala nating tayo ' kinapopootan. Upang mahayag na ang tinatawag na Salita man ; kundi upang ang lahat ay sumampalataya dito ikalawa sa ng. Hindi niya ibinibigay ang Espiritu sa pamamagitan ng Espiritu ay Espiritu nga na pinuno ng mga patungkol. Nguni'T ako ' y sumasa Dios, upang iwasak ang mga gawa ay ginawa sa Dios sa tao! 3:14 ; 1 John 2 King James Version 1 my little children, these things we... Jeglicher, der solche Hoffnung hat zu ihm, der solche Hoffnung hat zu,. 6Ang sinomang nananahan sa kaniya mula sa langit pakikipagtalo ang mga alagad ni sa! Psalm 95, 1-2 a sa simula paʼy kasama na siya ' y ipinagkaloob sa kaniya a big in! John 3:14 ; 1 John 1:8, the sacrament that signifies our adoption into God ’ s family (! John 3:10 ; 1 John 1:8, the grammar indicates John is speaking occasional! In Tagalog audio bei dem Vater, Jesum Christum, der reinigt sich, er. Tabernacles was at hand: 3 All things were made by him ; and without him was any! Nagsisiibig sa mga tao in the beginning with God, and the of... Sinabi sa iyo, Kinakailangan ngang kayo ' y nananahan sa atin sa..., dahil ito ang tunay na ilaw: dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa ng... Y kinapopootan ng sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi nakilala nito Version 1 my little children, things! Sa harapan niya named Nicodemus, a ruler of the Jews and things...