Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? 15 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. Romans 15:2 in all English translations. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. What does the Bible say about hate crimes? At muli, Purihin ninyo ang Panginoon, kayong lahat ng mga Gentil; At purihin siya ng lahat ng mga bayan. • Matt 17:1-9. 18 Instead of footnoting each section quoted, I decided to inform the reader that the texts of the five points rejected, and the five points of Arminianism, are taken from Frederick Calder, Memoirs of Simon Episcopius(Charleston: BiblioLife, 2009), 119-20. Aking nilayon na maipangaral ang evangelio, hindi doon sa napagbalitaan na kay Cristo, upang huwag akong magtayo sa ibabaw ng pinagsaligan ng iba; 21 1 a In the beginning was b the Word, and c the Word was with God, and d the Word was God. That I may come to you with joy: The prayers of Paul and the Romans were answered, though not in the manner they expected. Romans 8:22-28: 2020-05-20 Community Is . 2 Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. document.write(sStoryLink0 + "

"); Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Commentary on Romans 15:30-33 (Read Romans 15:30-33) Let us learn to value the effectual fervent prayers of the righteous. Oo, ito'y kalugodlugod sa kanila; at sila'y may utang na loob sa kanila. containeth the whole law. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Such love compelled him to live for Jesus - cf. Final Instructions and Greetings Romans 16. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. 33 Other dialects spoken in the Philippines include Cebuano, Ilokano, Waray-Waray, Hiligaynon, Pangasinan, Bikol, Maranao, Maguindanao, Tausug, and Kapampangan, but the official language, Filipino, is based on Tagalog. Thomas R. Porter, Our Founder April 15, 1936 – June 15, 2008 Shirley Porter, Co-Founder December 10, 1941 – March 18, 2020. Overseas Bisoy have always missed this language because of its charm and unboring phrases - lots of jokes and funny story-telling. ... Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 5 NIV, Beautiful Word Bible Journal, Luke, Comfort Print. Rome (Italian and Latin: Roma ()) is the capital city and a special comune of Italy (named Comune di Roma Capitale), as well as the capital of the Lazio region.The city has been a major human settlement for almost three millennia. 6 Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. ). 31 NIV, Cultural Backgrounds Study Bible, Red Letter Edition: Bringing to Life the Ancient World of Scripture. Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: Today, as we conclude this series, we will talk about the power of the Holy Spirit. 27 19 For your obedience is come abroad unto all men. Must Christians agree on everything? 7 Votes, Romans 15:17 22 jw2019 tl (Roma 15:2; Colosas 3:18-21) Ang pag-ibig at paggalang ng mga kapananampalataya at ang “ pagpapalitan ng pampatibay-loob” sa gitna nila ay napakalaking bagay para sa atin. Deut 5:12-15. Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. The former chapter is called by some St. Paul’s ethics, and this his politics. Sa bisa ng mga tanda at ng mga kababalaghan, sa kapangyarihan ng Espiritu ng Dios; ano pa't buhat sa Jerusalem, at sa palibotlibot hanggang sa Ilirico, ay aking ipinangaral na lubos ang evangelio ni Cristo; } Ipagkaloob nawa ng Diyos, na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob, na kayo'y mamuhay nang may pagkakaisa kay Cristo Jesus. Nguni't ngayon, sinasabi ko, ako'y pasasa-Jerusalem, upang mamahagi sa mga banal. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Is abortion OK if the mother's life is at risk? Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa, During the future tribulation both Jews and Gentiles can and will be saved (Acts 2:16-21 Rom. In 2010, Lee Wright traveled to Chico, California. Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. . Isaiah 55:1-13.THE CALL OF THE GENTILE WORLD TO FAITH THE RESULT OF GOD'S GRACE TO THE JEWS FIRST. Browse Sermons on Romans 10:8-13. View More Titles. Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. ROM 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Nguni't sinulatan ko kayo na may dakilang kalayaan na bilang pagpapaalaala sa inyo, dahil sa biyaya na sa akin ay ibinigay ng Dios. Sign Up or Login, WeG2249 thenG1161 that are strongG1415 oughtG3784 to bearG941 the infirmitiesG771 of the weak,G102 andG2532 notG3361 to pleaseG700 ourselves.G1438, To Get the full list of Strongs: 4 f In him was life, 1 and g the life was the light of men. If we have experienced the Spirit's love, let us not be wanting in this office of kindness for others. en (Romans 15:2; Colossians 3:18-21) The love and respect of fellow believers and the “ interchange of encouragement” among them mean a great deal to us. 2 The Power of the Holy Spirit The Holy Spirit Part 8 Romans 8:26-30 Currently we are going through the message series, “The Holy Spirit.” During this series, we are examining the work of the Holy Spirit. To Get the Full List of Definitions: 8 15 We then who are strong ought to bear with the [ a]scruples of the weak, and not to please ourselves. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) ← Mga Romano 15:2 Full Chapter Mga Romano 15:4 → 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa sa iyo, ay nangahulog sa sa akin. Romans 15:2 in all English translations. The alternative to being transformed is being conformed to this world - Ro 12:1 a. How careful should we be, lest we forfeit our interest in the love and prayers of God's praying people! Romans 15:2 Maori Me whai tena, tena o tatou kia ahuareka mai tona hoa, tona hoa mo te mea e pai ana hei hanga i tona whakapono. 7:9-17). ." 15 We then who are strong ought to bear with the [a]scruples of the weak, and not to please ourselves. 17 So Abram sought to produce a son some easier way, first by adopting a servant as a son (Genesis 15:2), and then by producing a son by taking his wife’s handmaid, Hagar, as a concubine (Genesis 16). How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. The Word Became Flesh . Romans 8:23,26 And not only they, but ourselves also, which have the firstfruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body… 2 Corinthians 1:22 Who hath also sealed us, and given the earnest of the Spirit in our hearts. Siya nawa. It soon became apparent that Lee had a talent, he could paint. { Mga Romano 15:2 - Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. . 1 CHAPTER 55. thirsteth--has a keen sense of need ( Matthew 5:6). 4 Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. 15 We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves. We know that God’s Word brings truth, healing, sets captives free, restores, redeems, reconciles neighbors, and enemies. Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: if(sStoryLink0 != '') Upang sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, ako'y makarating sa inyo na may kagalakan, at ako'y makipamahinga sa inyo. Our Price: $4.99 Save: $3.00 (38%) Buy Now. There was a similar arrangement under the Romans. Our Price: $7.49 Save: $32.50 (81%) Buy Now. At muling sinasabi niya, Makigalak kayo, kayong mga Gentil, sa kaniyang bayan. 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Romanos 15:2 Spanish: La Biblia de las Américas Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. γὰρ, for) This assigns the reason for the quotation just made.— προεγράφη) were written before the time of the New Testament; as was that, which is quoted, Romans 15:3, as having been written concerning Christ.— ἡμετέραν) our, or of us believers in the New Testament, ch. Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). Our Mission: To provide the Bible in accurate, contemporary translations and formats so that more people around the world will have the opportunity to be transformed by Jesus Christ. In addition you can use the Interlinear Bible and much more to enhance your understanding of God's word. 26 What would be some hints for memorizing Scripture? There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Such a doctrine is not once mentioned in the Bible. James Rosscup writes that "This was the great work in the life of the versatile Dean of Canterbury. Exodus 24:12,13-14, 15-18. At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. That much—and more—is quite clear. How careful should we be, lest we forfeit our interest in the love and prayers of God's praying people! 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. 2 Let each of us please hisneighbor for hisgood, leading to [b]edification. Explore more inspirational selections here . 2 Sapagka't kung si Abraham ay inaring-ganap sa pamamagitan ng mga gawa, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri; datapuwa't hindi sa Dios. 2 Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa nang lalong sagana. • What sorts of things can we pray for, for other Christians, following the example of Paul's prayer in Romans 15, (Romans 15:5-13?). He had ravens feed Elijah (1 Kings 17: 4).Later he used a woman to provide food for Elijah (1 Kings 17:9).The needlework of Dorcas is used by God to help needy widows in Acts 9:39. Commentary on Romans 15:30-33 (Read Romans 15:30-33) Let us learn to value the effectual fervent prayers of the righteous. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. must be put away, as much out of season under the gospel. Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. jw2019 tl (Roma 15:2; Colosas 3:18-21) Ang pag-ibig at paggalang ng mga kapananampalataya at ang “ pagpapalitan ng pampatibay-loob” sa gitna nila ay napakalaking bagay para sa atin. 2 Cor 4:6-11. 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to [ b]edification. . (You can do that anytime with our language chooser button ). Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? Sign Up or Login, To Create and Search Notes: How many different reasons? 0 Votes, Romans 15:5 - 7 a. Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. Matt 17:1-9. Bible Gateway Recommends. At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. Romans Road Tagalog. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? (typography) One of the main three types used for the Latin alphabet (the others being italics and blackletter), in which the ascenders are mostly straight. Prayers of Pope Francis. In Ro 12:1-2, Paul makes the following ... 2Co 5:14-15 2. The term is frequently used in the Septuagint to refer to “duties” ( Nu 7:5 ) and “service” ( Nu 4:28; 1Ch 6:32 [6:17, LXX ]) carried out … Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. Kung maganap ko nga ito, at aking matatakan na sa kanila ang bungang ito, ay magdaraan ako sa inyong patungo sa Espana. Episcopal: Psalm 99. Ministry Verse. View more titles. 12 The Power of the Holy Spirit The Holy Spirit Part 8 Romans 8:26-30 Currently we are going through the message series, “The Holy Spirit.” During this series, we are examining the work of the Holy Spirit. At upang ang mga Gentil ay makaluwalhati sa Dios dahil sa kaniyang kahabagan; gaya ng nasusulat, Kaya nga't ikaw ay aking pupurihin sa gitna ng mga Gentil. 3 Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa iyo, ay nangahulog sa akin. Sapagka't sinasabi ko na si Cristo ay ginawang ministro ng pagtutuli dahil sa katotohanan ng Dios, upang kaniyang mapagtibay ang mga pangakong ibinigay sa mga magulang. Those that would prevail in prayer, must strive in prayer. At nalalaman ko na, pagpariyan ko sa inyo, ay darating akong puspos ng pagpapala ng evangelio ni Cristo. Romans 15:2 as it is written; Romans 15:3 written for our learning; Romans 15:5 God of patience; Romans 15:9 as it is written ; Romans 15:10 again he saith; Romans 15:11 And again ; Romans 15:12 again, Esaias saith; Romans 15:13 God of hope; Romans 15:21 it is written; Romans 15:26 Macedonia; Romans 15:28 by you into Spain; Romans 15:33 Amen; Romans 16:1 Phebe servant; Romans … The Epistle to the Romans or Letter to the Romans, often shortened to Romans, is the sixth book in the New Testament.Biblical scholars agree that it was composed by Paul the Apostle to explain that salvation is offered through the gospel of Jesus Christ.It is the longest of the Pauline epistles. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 1 “Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Text: 1 Kings 3:3-15, 2 Chronicles 1:1-12, James 3:13-18 Focus: Children can ask God for wisdom Verse: James 1:5 "If any of you lacks wisdom, let him ask of God . 3 Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Romans 15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification. 9 Acts 28:15 describes Paul’s “triumphal entry” into Rome, so that he did come to them with joy – though also in chains! I believe a spiritual gift can be defined as “a supernatural enablement or ability given at conversion by God that equips the recipient to … 18 For they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly; and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. 2 Let each of us please his neighbor for his good, leading to [] edification. 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. ESV Reader's Bible (Summer Garden) Retail: $39.99. But the passage is not without its interpretive difficulties. Sapagka't ang anomang mga bagay na isinulat nang una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pagasa. Romans 12:9-18 Sundry practical duties recommended, Ho--calls the most earnest attention. What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? (Romans 15:17) How did he consider himself a servant? Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. Is abortion OK in the cases of rape and incest? Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 0 Votes, Romans 15:6 0 Votes. Romans 12:4,5 We are all members of one body in Christ, Romans 12:6-8 and should diligently exercise our several gifts for the common benefit. Search results for 'Romans 14:19' using the 'New American Standard Version'. Romans 15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope. (Romans 15:5–7), How can we use our "mouths" (voices) to speak what is good or bad? Romans; 1 Corinthians; 2 Corinthians; Galatians; Ephesians; Philippians; Colossians; 1 Thessalonians; 2 Thessalonians; 1 Timothy; 2 Timothy; Titus; Philemon; Hebrews; Catholic Letters James; 1 Peter; 2 Peter; 1 John; 2 John; 3 John; Jude; Revelation; Experience the richness of your faith What will you discover? Bisaya is one of the local languages which is widely spoken in Central and Southern Philippines. 30 There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. 4 … Sapagka't kung ang mga Gentil ay naging mga kabahagi sa kanilang mga bagay na ayon sa Espiritu, nararapat naman nilang paglingkuran ang mga yaon sa mga bagay na ayon sa laman. Philippians 3:7-14 . Romans 15 - We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.Let every one of us please his neighbour for his good to edification.For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell … Matt 7:21-27. Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios. Hindi magbubunga ang sangang hindi … Romans 15:25 Pagparoon ko sa Espana ay paririyan ako (sapagka't inaasahan kong makikita ko kayo sa aking paglalakbay, at ako'y sasamahan ninyo patungo doon, pagkatapos na magkamit ng kaunting kasiyahan sa pakikisama sa inyo). Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. ( Rev 15:2) A multitude on the sea of glass. Text: 1 Kings 3:3-15, 2 Chronicles 1:1-12, James 3:13-18 Focus: Children can ask God for wisdom Verse: James 1:5 "If any of you lacks wisdom, let him ask of God . e. Amen: Paul concludes the letter here except for the personal greetings in Romans 16. Revised Common: Psalm 2 or Psalm 99. 1 In the twenty and seventh year of Jeroboam king of Israel began Azariah son of Amaziah king of Judah to reign. What I Was Adopted Into: Romans 8:14-17: 2020-02-17 More Than a Platitude: Romans 8:18-30: 2020-02-16 Gripped by God's Love: Romans 8:31-39 Sapagka't hindi ako nangangahas magsalita ng anomang mga bagay, maliban na sa mga ginawa ni Cristo sa pamamagitan ko, sa pagtalima ng mga Gentil, sa salita at sa gawa. The term in Romans is often taken to mean that a time will come when God will no longer save Gentiles, but will give salvation only to the Jews. 13 Upang ako'y maging ministro ni Cristo Jesus sa mga Gentil, na nangangasiwa sa evangelio ng Dios, upang ang mga Gentil ay maging kalugodlugod na handog, palibhasa'y pinapaging banal ng Espiritu Santo. 2 Each of us should please our neighbors for their good, to build them up. Upang ako'y maligtas sa mga hindi nagsisisampalataya na nangasa Judea, at nang ang aking pamamahagi sa Jerusalem ay maging kalugodlugod sa mga banal; 3 For Christ did not please himself, but as it is written, “The reproaches of those who reproached you fell on me.” Retail: $49.99. . What does the Old Testament say about homosexuality? 3 For even Christ did not please Himself; but as it is written, “The reproaches of those who reproached You fell on Me.” 4 For whatever things were written before were written for our learning, that we through the [ … Ga 2:20-- Does not the love of Christ move us to live FOR Him and LIKE Him? It describes our beliefs and organization. "THE EPISTLE TO THE ROMANS" Be Transformed (12:1-2) INTRODUCTION 1. February 23, 2020, 7th Sunday after Epiphany, 7th Sunday in Ordinary Time, Proper 3 (For Those Churches that do not celebrate Transfiguration Sunday this week) Go To Top: Psalm. Ngayon ang Dios ng kapayapaan ay sumainyo nawang lahat. 1. every one--After the special privileges of Israel ( Isaiah 54:1-17) there follow, as the consequence, the universal invitation to the Gentiles ( Luke 24:47, Romans 11:12 Romans 11:15). • Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Romans 10:8-13. Romans 15:1-3 English Standard Version (ESV) The Example of Christ. – Romans 15:2 . Who are the saints Paul is referring to when he says, "But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints" in Romans 15:25? en (Romans 15:2; Colossians 3:18-21) The love and respect of fellow believers and the “ interchange of encouragement” among them mean a great deal to us. 5 h The light shines in the darkness, and the darkness has not overcome it. Jul 18, 2018 - Explore Bible Gateway's board "Ang Bibliya sa Tagalog", followed by 2578 people on Pinterest. Read Alford's fascinating brief biography and Phil Johnson's related comments. likewise: the wedding at Cana (John 2: 1-11); the miraculous draught of fishes (Luke 5: 1-11); the coin in the fish s mouth (Matthew 17:24-27).Holy Scripture contains many incidents proving God s miraculous help. Isaiah 9:6. 1 Tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina, at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo, The … Sa ganito'y mangagtanggapan kayo, gaya naman ni Cristo na tinanggap kayo sa kaluwalhatian ng Dios. 1:2 Na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, . Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 0 Votes, Romans 15:4 • 32 God isn’t just blowing off steam. bHasStory0 = true; Loobin nawa ng Dios ng pagtitiis at paggiliw, na kayo ay magkaisa ng pagiisip sa isa't isa ayon kay Cristo Jesus: Upang kayo na may isang pagiisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatiin ninyo ang Dios at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya't madalas namang napigil ako ng pagpariyan sa inyo: Datapuwa't ngayon, na wala nang dako sa mga lupaing ito, at malaon nang panahong ako'y may nasang pumariyan sa inyo. Tagalog/Filipino (1) Sermon Type . Bearing Others’ Burdens. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. Romans 15 [[[[[ROM 15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves. : 2 Sixteen years old was he when he began to reign, and he reigned two and fifty years in Jerusalem. Facebook. 14 C. THE ONLY ALTERNATIVE... 1. 6 Votes, Romans 15:12 God purposed to produce a son in a way that would demonstrate His power, by miraculously producing a son in their old age through a woman who had been barren all her life. Proverbs, ESV Illuminated Scripture Journal. Kundi, gaya ng nasusulat, Makakakita silang mga hindi dinatnan ng mga balita tungkol sa kaniya, At silang hindi nangakapakinig, ay mangakakatalastas. Ang hangad ko'y ipangaral ito sa mga lugar na wala pang alam tungkol kay Cristo, upang hindi ako magtayo sa pundasyon ng iba. At ako naman sa aking sarili ay naniniwalang lubos tungkol sa inyo mga kapatid ko, na kayo naman ay mangapuspos ng kabutihan, pinuspos ng lahat ng kaalaman, na ano pa't makapagpapaalaala naman kayo sa isa't isa. • 7 Sapagka't minagaling ng Macedonia at ng Acaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. As used in the Bible, the term usually refers to one who is serving in sacred office. Ngayo'y ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, alangalang sa Panginoon nating Jesucristo, at sa pagibig ng Espiritu, na kayo'y makipagsikap na kasama ko sa inyong mga pananalangin sa Dios patungkol sa akin; 2 Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. inaasahan kong magkikita-kita tayo pagdaan ko riyan papuntang Espanya. Retail: $7.99. Retail: $6.99 . If we have experienced the Spirit's love, let us not be wanting in this office of kindness for others. ." 25 . Romans 15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me. At muli, sinasabi ni Isaias, Magkakaroon ng ugat kay Jesse, At siya'y lilitaw upang maghari sa mga Gentil; Ay sa kaniya magsisiasa ang mga Gentil. Our Price: $4.88 Save: $2.11 (30%) Buy Now. At aawit ako sa iyong pangalan. In what ways was the apostle Paul a servant? 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508. 10 15 We then who are strong ought to bear with the [] scruples of the weak, and not to please ourselves. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved. Bawa't isa sa atin ay magbigay lugod sa kaniyang kapuwa, sa kaniyang ikabubuti sa ikatitibay. 20 Romans 12 Ephesians 4 1 Corinthians 12 1 Peter 4 Some have noted the gifts can be divided into 3 categories: speaking, serving, and sign. { How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? Sapagka't si Cristo man ay hindi nagbigay lugod sa kaniyang sarili; kundi gaya ng nasusulat, Ang mga pagalipusta ng mga nagsisialipusta sa iyo, ay nangahulog sa akin. Romerne 15:2 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) enhver av oss være sin næste til behag, til hans gagn, til opbyggelse! Throughout the Bible we have vivid images of the barbarities of war, including outright genocide (Joshua 6:17–21; 1 Samuel 15:2–3). Romans 13:8-10 only love is a debt we must always owe, and virtually. Study This × Bible Gateway Plus. "THE EPISTLE TO THE ROMANS" Be Transformed (12:1-2) INTRODUCTION 1. Who is Jesse and how are he and Jesus related? An outcome of this production was the New Testament for English Readers (4 vols. 2 He was in the beginning with God. Puspusin nga kayo ng Dios ng pagasa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya, upang kayo'y managana sa pagasa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. 17 Now I beseech you, brethren, mark them which cause divisions and offences contrary to the doctrine which ye have learned; and avoid them. • 2 Votes, Romans 15:13 Romans 15:2-5 New International Version (NIV). 29 2Peter 1:16-21. Mayroon nga akong ipinagmamapuri kay Cristo Jesus sa mga bagay na nauukol sa Dios.