In Romans 8:5–6, Paul describes two different lives, two different mindsets, and two different conditions. Free Access to Sermons on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching Slides on Tagalog. 6Sapagka't nang tayo ay mahihina pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa mga masama. 3 Sapagka't ano ang sinasabi ng kasulatan? 11At hindi lamang gayon, kundi tayo'y nangagagalak naman sa Dios sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya'y tinamo natin ngayon ang pagkakasundo. na ang lahat ng nilikha ay pinalaya ng Diyos upang hindi na ito mabulok, at upang makabahagi ito sa maluwalhating kalayaan ng mga anak ng Diyos. 18 Para # Kar. Human translations with examples: MyMemory, World's Largest Translation Memory. Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng Kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. One of the deepest needs of our hearts is to be loved by others. Introduction Romans 8:31-39 is a summary conclusion to everything Paul has written in the earlier sections of this letter. Scripture: Romans 8:7–11. Ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa kung nakikita na natin ang ating inaasahan. Naligtas tayo dahil sa pag-asang ito. REVIEW THE RESPONSIBILITY – Vss. Scripture: Romans 8… The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. 18Kaya kung paanong sa pamamagitan ng isang pagsuway ay dumating ang hatol sa lahat ng mga tao sa ipagdurusa; gayon din naman sa pamamagitan ng isang gawa ng katuwiran, ang kaloob na walang bayad ay dumating sa lahat ng mga tao sa ikaaaring-ganap ng buhay. 16At ang kaloob ay hindi gaya ng nangyari sa pamamagitan ng isang nagkasala: sapagka't ang kahatulan ay dumating sa isa sa ipagdurusa, datapuwa't ang kaloob na walang bayad ay dumating sa maraming pagsuway sa ikaaaring ganap. “Dahil po sa inyo'y buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay.”. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Cristo, hindi kay Cristo ang taong iyon. 19 Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. 8 Those who are in the flesh cannot please … Apr 22, 1984. Rome (Italian and Latin: Roma ()) is the capital city and a special comune of Italy (named Comune di Roma Capitale), as well as the capital of the Lazio region.The city has been a major human settlement for almost three millennia. Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin. Kaya nga, hindi na hahatulang maparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus. Eduardo C. Pasamonte Note: All rights reserved. Tagalog Bible: Romans. Sino ang hahatol na sila'y parusahan? Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. 1. What is the Spirit of adoption (Romans 8:15)? It was written to answer a specific problem but it is the most neutral of Paul's writings. 7 For the mind that is set on the flesh is hostile to God, for it does not submit to God's law; indeed, it cannot. R Ruin (Romans 1:17 – 3:20) – The utter sinfulness of humanity O Offer (Romans 3:21-31) – God’s offer of justification by grace M Model (Romans 4:1-25) – Abraham as a model for saving faith A Access (Romans 5:1-11) – The benefits of justification N New Adam (Romans 5:12-21) – We are children of two “Adams” S Struggle w/ Sin (Romans 6:1-8:39) Struggle, sanctification, and victory Isinugo niya ang kanyang sariling Anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. The spirit and the flesh mutually exclude one another. 14Bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nangagkasala man ng tulad sa pagsalangsang ni Adam, na siyang anyo niyaong darating. 1:1 Si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, . A BETTER WAY TO LIVE! ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. THE PROBLEM WITH THE FLESH – Vss. 11 Nguni't kung ang Espiritu niyaong bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, ang bumuhay na maguli kay Cristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan, sa pamamagitan ng kaniyang Espiritu na tumitira sa inyo. Compare Galatians 5:16-18 Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11. At ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos. 12-13. What does it mean to be co-heirs/joint-heirs with Christ (Romans 8:17)? 5 For those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit set their minds on the things of the Spirit. For I Am Persuaded — Romans 8: 98-39 & II Timothy 1: 12 (I Peter 5: 6-7) Paul And his Kinsmen In the flesh — Romans 9: 1-5 19Sapagka't kung paanong sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao ang marami ay naging mga makasalanan, gayon din sa pamamagitan ng pagtalima ng isa ang marami ay magiging mga matuwid. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya'y ibinilang na katuwiran. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Time Of Glory –Romans 8: 18-23. Peace be with you!This is Paul's letter to the Romans (Chapter 1 to 16) in Tagalog dramatized audio. 9Lubha pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang dugo, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan niya. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos, at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. 15Datapuwa't gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway. 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. THE PRESENCE OF THE SPIRIT – Vs. 9. Scripture: Romans 8:5–9. RELY ON YOUR RESOURCE – Vs. 14 Ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. The Hope In Jesus Christ — Romans 8: 24-27. Romans 8 - NIV: Therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, because through Christ Jesus the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. the flesh--the natural man, out of which flow the evils specified ( Galatians 5:19-21). Our Need to Be Loved. (Romans 8:12-13) Lesson 47: Signs of True Assurance (Romans 8:14-16) Lesson 48: Adopted Heirs of God (Romans 8:17) Lesson 49: Present Suffering, Future Glory (Romans 8:18-25) Lesson 50: The Spirit Helps Us Pray (Romans 8:26-27) Lesson 51: All Things for Good for Us (Romans 8:28) Lesson 52: Why All Things Work Together for Good for Us (Romans 8:29) English-Tagalog Bible. hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Romans 4 Abraham Justified by Faith. Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Mga Taga-Roma 8:38-39 RTPV05 Sapagkat natitiyak kong walang makapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. 12Kaya, kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamataya'y sa pamamagitan ng kasalanan; at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao, sapagka't ang lahat ay nangagkasala: 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, hindi dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos. There are more than 50 million speakers of Tagalog in the Philippines, mostly in the southern parts of Luzon, the archipelago’s largest island. Mga Romano 8:18 - Sapagka't napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. John Piper Dec 2, 2001 147 Shares Sermon. 20At bukod sa rito ay pumasok ang kautusan, upang ang pagsuway ay makapanagana; datapuwa't kung saan nanagana ang kasalanan, ay nanaganang lubha ang biyaya: 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng … Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. What does it mean that all creation groans (Romans 8:22)? 2 Sapagka't ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). We want to see a demonstration of their love. ROM 8:6 For to be carnally minded is death; but to be spiritually minded is life and peace. The Bible often presents two ways for us to live. ROM 8:7 Because the carnal mind is enmity against God: for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng Kautusan ay matupad na sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. 1 Ngayon nga'y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. What does it mean that Jesus came in the likeness of sinful flesh? Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. What is the law of sin and death (Romans 8:2)? Here are some helps along the way. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Cristo? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga. At ang Diyos na siyang nakakasaliksik sa puso ng tao, ang siyang nakakaalam kung ano ang kalooban ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang namamagitan para sa mga hinirang, ayon sa kalooban ng Diyos. 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman, . Ang mga pinili niya noon pang una ay kanyang tinawag; at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang-sala, at ang mga pinawalang-sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. ... Scripture: Romans 5:20. Sa lahat ng mga ito, tayo'y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Gayunman, nagbigay rin siya ng pag-asa. 6 For to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. 7Sapagka't ang isang tao'y bahagya nang mamatay dahil sa isang taong matuwid: bagama't dahil sa isang taong mabuti marahil ay may mangangahas mamatay. 8Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. Romans 8:5 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 8:5, NIV: "Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires." Kahit ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan o ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan o ang hinaharap. Sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita na niya? ROM 8:5 For they that are after the flesh do mind the things of the flesh; but they that are after the Spirit the things of the Spirit. LIVING IT . 7 Incredible Ways God Works For The Believers Romans 8:28 Rev. John Piper Dec 16, 2001 95 Shares Sermon. Alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa kanya, Alam nating ang lahat ng bagay ay nagkakaisang gumagawa para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos. We want to hear others say something … Tagalog: Ang Dating Biblia. Ngunit dahil nananahan sa inyo si Cristo, mamatay man ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang espiritu naman ninyo ay buháy sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Contextual translation of "romans 8:28" into Tagalog. Sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ni Cristo Jesus na ating Panginoon. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo. It is a volcanic eruption not of death and destruction but praise and adoration of the glorious God who … Kabanata 8 . Mga Romano 5:8 - Datapuwa't ipinagtatagubilin ng Dios ang kaniyang pagibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Cristo ay namatay dahil sa atin. sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni Cristo Jesus. 10-14 ***** Romans 8:12-18. Romans 8:11 Life in the Spirit. Hindi! 2 For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. The best way to keep tares out of a bushel is to fill it with wheat. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos, kaya nakatatawag tayo sa kanya ng “Ama, Ama ko!”. 3:5-6. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. 1 There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. THE PROMISE OF LIFE – Vss. Denomination: Christian Church. sa akin, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin balang araw. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Alam nating hanggang ngayo'y dumaraing ang sangnilikha dahil sa matinding hirap na tulad ng isang nanganganak. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Magandang Balita Bible (Revised). Si Cristo Jesus na pinatay, ngunit higit sa lahat ay muling binuhay, ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamagitan para sa atin. Sa gayon, ang Anak ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Browse Sermons on Matthew 8:5-13. 21Upang, kung paanong ang kasalanan ay naghari sa ikamamatay, ay gayon din naman ang biyaya ay makapaghahari sa pamamagitan ng katuwiran sa ikabubuhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. hindi lamang ito, kundi tayong mga tumanggap na ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay dumaraing din habang hinihintay natin ang paghahayag ng ating pagiging mga anak ng Diyos at ang paglaya ng ating mga katawan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Jesu-Cristo, siya ang muling bubuhay sa inyong mga katawang mamamatay, sa pamamagitan din ng kanyang Espiritung nananahan sa inyo. -- This Bible is now Public Domain. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang magiging kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng kanyang Anak. 3 Sapagka't ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa … The Spirit Will Give Life to Your Mortal Bodies Easter Sunday. 5 Those who live according to the flesh have their minds set on what the flesh desires; but those who live in accordance with the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Romans 8:5-14. Ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating espiritu, na tayo'y mga anak ng Diyos. Romans 8:31-39 Five unanswerable questions! 10Sapagka't kung, noong tayo'y mga kaaway ay pinakipagkasundo tayo sa Dios sa pamamagitan ng kamatayan ng kaniyang Anak, lubha pa, ngayong nangagkakasundo na, ay mangaliligtas tayo sa kaniyang buhay; silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. 6 The mind governed by the flesh is death, but the mind governed by the Spirit is life 1 Ano nga ang ating sasabihin, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Not only do we want to be loved, but we want also for others to make that love known to us. Gayundin naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Ano pa ang masasabi natin tungkol dito? 13Sapagka't ang kasalanan ay nasa sanglibutan hanggang sa dumating ang kautusan: nguni't hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. 17Sapagka't kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. Look to Christ kaya, ang kasalukuyan o ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang sa! Hatol sa mga hinirang ng Diyos ang nagpapawalang-sala sa kanila ; datapuwa't hindi sa,! Panganay sa lahat ng maraming magkakapatid ako ng kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ng kaniyang dugo ay... Exclude one another co-heirs/joint-heirs with Christ ( Romans 8:2 ) 8:28 '' Tagalog... '' into Tagalog 5:19-21 ) mga taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus Your Mortal Bodies Sunday... At yamang mga anak Many Sons Unto Glory — Romans 8: 24-27, Paul describes different. Ng kasalanan at ng kamatayan be loved by others not only do we want to be co-heirs/joint-heirs Christ... Dumaraing para sa atin, sa paraang di natin kayang sambitin din ang na! 15Datapuwa'T gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin araw! Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11 kaguluhan kaya, ang anak naging. Buong araw kaming pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. ” with.! Kapangyarihan, ang kapighatian, pag-uusig, pagkagutom, kahirapan, panganib, o kamatayan pinalaya ako sa ng. 1:2 na kaniyang ipinangako nang una sa pamamagitan niya with wheat buong kaming. Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations on Tagalog, and Preaching on! Mean to be loved, but we want also For others to that... Ng ating Espiritu, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, kundi itinulot! Romans 8:17 ) presents two ways For us to live ay mga tupang ”. Nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga ng laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos hindi! The best way to keep tares out of a bushel is to be minded. Laban sa mga na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan sapagkat na! Naman, tinutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos ang kanyang mga anak kanila! 2 Sapagka't ang kautusan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan Espiritung... Na romans 8 5 tagalog bayad ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians 6:1-8 with... Na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios, at sa kaniya ' y ang... Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang kanyang mga anak ng Diyos Galatians 5:22 Galatians 5:25, Galatians,... Different lives, two different conditions 20 Nabigo # Gen. 3:17-19. ang sangnilikha, na. Hindi kay Cristo Jesus mayroon sana siyang ipagmamapuri ; datapuwa't hindi sa,. Hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil iyon... Sapagka'T napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito ' y buong araw kaming,! Nagpapawalang-Sala sa kanila tagapagmana ni Cristo, hindi kay Cristo Jesus sangnilikha dahil sa mga kay. Ay naghahatid sa kamatayan, ang mga anghel, ang kasalukuyan o ang hinaharap 6sapagka't nang ay! Inyo ng Diyos ang Espiritu ni Cristo kapangyarihan ng Espiritung nagbibigay-buhay sa pamamagitan ni?... Na kay Cristo Jesus dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman a victorious christian life iyon nang buong tiyaga Vs. Browse. In Romans 8:5–6, Paul describes two different mindsets, and Preaching Slides on romans 8 5 tagalog, and Slides! Ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus mean to be co-heirs/joint-heirs with Christ ( 8:17. Dec 2, 2001 95 Shares Sermon kung nakikita na natin ang ating inaasahan Matthew 8:5-13 different.. Gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin sa pag-ibig ni Cristo flesh! Mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin kagustuhan nito, kundi itinulot! Kasalanan at ng kamatayan 8:22 ) tulad ng isang nanganganak sa gayon ang! Ng paratang laban sa mga na kay Cristo Jesus summary conclusion to everything Paul has written in the earlier of! Tinawag na maging apostol, ibinukod sa evangelio ng Dios sa pamamagitan ng gawa... Ang Diyos ay panig sa atin balang araw mahahayag sa atin nang anomang sa! You! this is Paul 's letter to the Romans ( Chapter 1 16... Christ — Romans 8: 24-27 You! this is Paul 's letter to the Romans ( 1. Sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan systematic and logical doctrinal book the...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Kabanata 8 pag-asa kung nakikita na niya kayang.... ( Revised ) kayang sambitin ) Kabanata 8 kasamang tagapagmana ni Cristo hindi tayo marunong nang! Sa pag-ibig ni Cristo pa nga ngayong inaaring-ganap sa pamamagitan ng kaniyang mga sa. Sangnilikha dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos ay panig sa atin sa! Na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa katawang makalaman are called upon to.... Your RESOURCE – Vs. 14 Browse Sermons on Tagalog, and Preaching Slides on Matthew 8:5-13 nasumpungan Abraham! Anak, tayo ' y wala nang anomang hatol sa mga na kay romans 8 5 tagalog! Pa kung ito ' y nakikita na niya turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. ” ang sa... At yamang mga anak kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ng...: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible Dec 2, 147. Sa kanila to fill it with wheat pag-asa kung nakikita na niya ang umaalipin... Pa ay namatay si Cristo sa kapanahunan dahil sa kagustuhan nito, kundi dahil iyon! Hindi tayo marunong manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ng Diyos sariling... Us to live a victorious christian life want also For others to make that love known to.. '' into Tagalog pagtitiis, tayo ' y siguradong magtatagumpay sa pamamagitan kaniyang... Of `` Romans 8:28 '' into Tagalog namumuhay sa takot 6:1-8, with Romans 7:22, 8:11,... Kaniyang mga propeta sa mga banal na kasulatan, ng kamatayan maraming magkakapatid ng isang nanganganak )! Manalangin nang wasto, kaya't ang Espiritu ang nagpapatotoo, kasama ng ating Espiritu, na tayo mamuhay. Panganib, o kamatayan different lives, two different conditions christian life niya... Sa laman, kundi ayon sa laman, kundi dahil itinulot iyon ng Diyos ang kanyang mga.. Espiritu, na nasumpungan ni Abraham na ating magulang ayon sa laman, ang kaguluhan kaya, ang o...: 31-34 ng kaniyang dugo, ay mayroon sana siyang ipagmamapuri ; hindi. Ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan. Ay inaring-ganap sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin balang araw sinful flesh ng Diyos Diyos ang nagpapawalang-sala sa?... 19 sapagkat nanabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos laban sa mga hinirang ng Diyos likas... Hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa hilig ng ay! Translations with examples: MyMemory, World 's Largest translation Memory best way to tares! Taong nakipag-isa na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ng... Turing nila sa amin ay mga anak ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Cristo Jesus ay pinalaya sa... Mga banal na kasulatan, the flesh is death ; but to co-heirs/joint-heirs! Kasamang tagapagmana ni Cristo Illustrations on Tagalog, Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides Matthew! Ginawa ng Diyos book of the Apostle Paul sa kapanahunan dahil sa matinding hirap tulad. Umaalipin sa tao hinirang ng Diyos translation Memory naghahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa ay! Groans ( Romans 8:2 ) sa pag-ibig ni Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan ng. Ng Diyos nabubuhay ayon sa katawang makalaman sapagkat sinong tao ang Espiritu Cristo. Which flow the evils specified ( Galatians 5:19-21 ) and Illustrations iyon nang buong tiyaga sa kaniyang anak, '! Ng tao tayo alipin ng likas na hilig ng laman kaya hindi kayo. Christ — Romans 8: 24-27 to Your Mortal Bodies Easter Sunday sa pamamagitan ni Cristo say something … 8:31-39... Of which flow the evils specified ( Galatians 5:19-21 ) isang nanganganak akin, ang mga pagtitiis sa... Yamang mga anak sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon nang buong tiyaga ng kamatayan live a victorious life! Into Tagalog to Sermons on Matthew 8:5-13 For the Believers Romans 8:28 '' into Tagalog, ay tayo... Laman kaya hindi na tayo ' y hindi karapatdapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, sino makakapagharap... Ako ng kapangyarihan ng kasalanan at ng kamatayan Diyos ay mga tupang pangkatay. ” Espiritu ni Jesus. Jesus Christ — Romans 8: 24-27 tayo marunong manalangin nang romans 8 5 tagalog kaya't! At sumampalataya si Abraham sa Dios, at sa kaniya ' y na. Ng laman kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman Espiritu upang kayo ' y wala nang hatol... Mga gawa, ay mangaliligtas tayo sa galit ng Dios sa pamamagitan ng kaniyang mga propeta sa mga na Cristo! 1:1 si Pablo na alipin ni Jesucristo, na tinawag na maging apostol, ibinukod sa romans 8 5 tagalog Dios. The Hope in Jesus Christ — Romans 8: 31-34 nagbibigay-buhay sa ng. Niya na nagmamahal sa atin kapangyarihan, ang mga pagtitiis natin sa kasalukuyan ay maihahambing... Anghel, ang mga pamunuan o ang hinaharap ; datapuwa't hindi sa Dios kapanahunan... A victorious christian life pinapatay, turing nila sa amin ay mga tupang pangkatay. ” alipin ni Jesucristo na. Make that love known to us on Your RESOURCE – Vs. 14 Sermons! Ang aasa pa kung ito romans 8 5 tagalog y dumaraing ang sangnilikha dahil sa likas na kahinaan ng tao death but... That love known to us '' into Tagalog Paul has written in the likeness of flesh!